Рамиль Чурагул
НовостиМоя биографияСтихиПесниМои друзьяИздательство ООО Чурагул Мой фотоальбомГостиная

 

Минем биографиям

Дусларым!

Њзећ турында язу бик авыр икђн ул. Шућа књрђ њз-њземне мактап тормыйча, хљрмђтле Тђгъдил Хђмидинећ (кызганычка каршы бик иртђ безнећ арадан китте) минем "Гљрлђшеп яшисе бар ђле" дигђн китапка язган сњзен генђ китерергђ булдым. Ђгђр дђ сезнећ сорауларыгыз булса, хат языгыз. Жавап бирергђ тырышырмын.

Ихтирам белђн,
Рамил Чурагул


ЌЫР-МОЋНАРДАН, ЌАН ДУСЛАРДАН, ХОДАЙ, БЕЗНЕ АЕРМА!

Рамил Чурагул (Рамил Мотаџар улы Чурагулов) Юлбарыс елыныћ Арслан аенда 1962 елныћ 16 августында ќырларда ќырланган гњзђл Сем елгасы Агыйделгђ койган урыннан ерак тњгел, Урал-тау тармаклары булган мђгърур Акташ калкулыгы итђгендђ урын алган республикабызныћ Кырмыскалы районы Иске Акташ авылында дљньяга килгђн. Бик иртђ ђтисез калып, тђћдђ ђнисе, азак дђћ ђнисе-нђнђсе кулында тђрбиялђнђ. Иске Шђрђй сигезьеллык мђктђбен гел "5"кђ генђ бетергђч, Уфа автомобиль транспорты техникумында укый. Техникумнан соћ "Башавторемонт", "Башавтотранс" берлђшмђлђрендђ љлкђн инженер вазыйфасында эшли. 1991 елда Башкорт дђћлђт университетыныћ филология факультетын тђмамлагач, "Аманат" (элекке "Пионер") журналында баш мљхђррир урынбасары, "Тулпар" яшьлђр журналында ђдђби хезмђткђр вазыйфаларында хезмђт итђ. Бњгенге кљндђ Рамил - республика яшьлђренећ "Азатлык нуры" газетасыныћ баш мљхђррире, шул ук вакытта ул, ќырчы, Башкортстанныћ атказанган артисты Идрис Кђлимуллин ќитђкчелегендђге "Сђйђр" эстрада театрыныћ ђдђбият бњлеге ќитђкчесе.

Рамил Чурагул - Башкортстан џђм Русия журналистлары џђм язучылары берлеге ђгъзасы, љч шигъри ќыентык авторы, II-нче Бљтендљнья татар конгрессы делегаты. Аныћ сњзлђренђ 100 дђн артык ќыр язылган. "Ђйтмђ син авыр сњз!", "Моћнар кайтсын авылга!", "Ђй, Ходай, исђнлек бир!", "Туганнарыћ кадерен бел!" ќырлары берничђ ел рђттђн Башкортстаныбызда џђм тугандаш Татарстанда "Ел ќыры" исеменђ лаек булды. Рамилнећ ќырларын сђхнђбез йолдызлары: Айдар Галимов, Фђдис Ганиев, Салават Фђтхетдинов, Радик Динђхмђтов, Лилия Букеева, Хэмдњнђ Тимергђлиева, Зљфђр Билалов, Зђйнђп Фђрхетдинова, Фђридђ Тимербаева џђм башкалар њз репертуарларына телђп алалар. Рамилнећ бихисап ќырларын Ќир шарыныћ татар-башкорт яшђгђн барлык тљбђклђрендђ дђ белђлђр, яратып башкаралар диcђк, џич артык булмас.

Биография белешмђсенђ џђм ќырчылар, композиторлар белђн мљнђсђбђтенђ љстђп шуны ђйтђсем килђ: ул бигрђк мљлаем, тыйнак џђм кешелђр турында алама фикер йљртђ белми. Ђгђр дђ кемдђ-кем теге яки бу кеше турында начар сњз сљйлђсђ, канђгать тњгеллеген белдерђ, "Ђйе, без, кешелђр, шулайрак шул..." - дип сњзне тиз генђ икенче якка бора.

Шућа да кешелђргђ карата ышаныч белђн язган шигырендђ
"Гљнаџларыћ булса, џич яшермђ,
Кил тђњбђгђ џђрчак, ђй, кешем!
Дљньяга син љстђ тик яктылык,
Бисмиллаллы булсын џђр эшећ!"- ди. Бер сњз белђн ђйткђндђ, изге џђм мђрхђмђтле кеше ул - Рамил. Рђхмђт сића, туганым. Бу сњзне син књп кешелђрдђн ишетергђ лаексыћ. Ата-бабаларыбыз ђйткђндђй, мђћге яшђ, Рамил, ак юл сића!

Тђгъдил ХЂМИДИ,
СССР матбугаты отличнигы,
Башкортстанныћ атказанган. мђдђният хезмђткђре,
полиграфия ветераны.
Хостинг от uCoz